NILLTFN apmācība - attālināti

Svarīgu zināšanu apgūšana ērtā formā un laikā – distances apmācības un testēšanas sistēma.

Smartex Media piedāvā organizēt Jūsu iestādes darbinieku apmācību NILLTFN Likuma prasību ievērošanai.

Smartex Apmācības 7 priekšrocības
 • Kvalitāte. Mācību materiāli ir sagatavoti ar ACAMS sertificētu speciālistu līdzdalību, un šie materiāli pastāvīgi tiek atjaunoti;
 • Laika ekonomija. Smartex Apmācība – tā ir izmantošanai gatava apmācības sistēma;
 • Pieejamība. Piekļuve apmācībai un testiem Jums ērtajā laikā;
 • Vienkārša apguve. Tiek fiksēts apgūtā materiāla apjoms un tēmas;
 • Vērtēšanas objektivitāte. Nav iespējams izmainīt testēšanas rezultātus;
 • Apmācības kontrole. Uzskatāms priekšstats un statistika par apmācības procesu un testēšanas rezultātiem;
 • Elastīgums un mērogošana. Iespēja iekļaut apmācības tēmas, specifiskas Jūsu iestādei, testēšanas procesa papildināšana ar praktiskiem uzdevumiem, apmācības organizēšana grupās, vebināru organizēšana u.c.
Kam domāta apmācība NILLTFNL jomā?

NILLTFNL prasības attiecas tieši uz Jums, ja Jūs pārstāvat vai veicat darbību kā:

 • kredītiestāde,
 • finanšu iestāde,
 • nodokļu konsultants,
 • ārpakalpojuma grāmatvedis,
 • zvērināts revidents, notārs vai advokāts,
 • izložu vai azartspēļu organizētājs vai citu darbību veicējs (sk. sarakstu šeit).
NILLTFNL prasības

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums („Likums”) (http://likumi.lv/ta/id/178987) nosaka tā subjektiem, kādas obligātas darbības klientu apkalpošanas procesā Likuma subjektiem ir jāveic, lai sasniegtu Likuma galveno mērķi – novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Viens no Likuma prasību elementiem ir prasība par darbinieku apmācību.

 • Darbinieku veiksmīgai apmācības veikšanai iestādē ir nepieciešams izstrādāt apmācības programmu
 • un darbinieku zināšanu novērtēšanas kritērijus.
 • Apmācības procesam ir jābūt attiecīgi dokumentētam.

Likuma prasību izpildes darbinieku apmācības jomā kontroles funkcijas veic FKTK (finanšu iestādēm) un VID (nefinanšu iestādēm).

Atbildība - kas jāzina

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā ir noteiktas gan likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas (Likuma 45.pants) , gan uzraudzības un kontroles institūciju pienākumi (Likuma 46.pants), gan šo institūciju tiesības (Likuma 47.pants).

Atbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir noteikta LR Krimināllikuma 195.pantā.

Likuma subjektu atbildība par NILLTFN Likuma normu neievērošanu vai nesadarbošanos ar uzraudzības un kontroles institūcijām ir noteikta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 159. – 165. pantos, tai skaitā par NILLTFN apmācību nenodrošināšanu darbiniekiem – 165.8 pantā – sods juridiskām personām no 140 līdz 700 euro.

NILLTFN apmācības programma

Nevajag tērēt laiku apmācības procesa izveidošanai - koncentrējieties uz apmācības procesa īstenošanas.

Programmas sastādītāji

Smartex Media, kopā ar sertificētiem speciālistiem (ACAMS eksperti), ir izstrādājuši apmācības programmu tēmai „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.

Programmā arī ir ietvertas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas un Latvijas Republikas Prokuratūras Kontroles Dienesta rekomendācijas.

Programmas sastāvs
 • Lekciju kursu, kas paredz bāzes zināšanu apgūšanu un ir sastādīts tā, lai varētu iegūt zināšanas par tēmu kopumā: sākot no termina „naudas atmazgāšana” rašanās vēstures un līdz konkrētu pasākumu veikšanas iestādē likumdošanas prasību izpildei;
 • Apgūto zināšanu pārbaudes tests. Testa pozitīvs rezultāts ļauj saņemt sertifikātu par apmācību pabeigšanu;
 • Papildus materiālus un apkopotu informāciju par jaunumiem NILLTFN jomā.
Programmas tēmas
 • NILL jēdziens un tā rašanās vēsture
 • NILL jēdziens LR likumdošanā un kriminālatbildība
 • NILL apjoms un sabiedriskā bīstamība
 • NILL stadijas
 • Terorisma finansēšanas būtība
 • Terorisma finansēšanas metodes
 • Terorisma finansēšanas definīcija Latvijas likumdošanā
 • Starptautiskās organizācijas cīņas koordinēšanai (ANO, EP, ES, FATF, MONEYVAL, EGMONT GR.)
 • NILLTFN institucionālā sistēma Latvijā - likumi, MK noteikumi, FKTK prasības
 • Starptautisko sankciju piemērošana
 • NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma un NILL riska pārvaldīšana
 • Iestādes iekšējo normatīvo dokumentu sistēma (iespējamā)
 • Darbinieku apmācības programma
 • Klienta riska novērtēšana
 • Klientu identifikācija
 • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana
 • Politiski nozīmīgās personas
 • Klientu izpēte un padziļinātā izpēte
 • Klientu darījumu uzraudzība
 • Neparastu un aizdomīgu darījumu konstatācija un ziņošana