Finanšu kompānijas

Maksājumu iestādes ir Latvijas finanšu tirgus dalībnieki, kas darbojas saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu. Lai izveidotu Eiropas iekšējo tirgu, novērstu šķēršļus preču, pakalpojumu un finanšu brīvai kustībai, Eiropas Parlaments un Padome 2007.gada 13.novembrī pieņēma Direktīvu 2007/64/EK (un no 2015. g. 25 novembra 2015/2366), kas nosaka maksājumu pakalpojumu sniegšanas kārtību dalībvalstu teritorijā.

Maksājumu iestādes var sniegt sekojošus pakalpojumus:
 • Pakalpojumi, kuru rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu sistēmas lietotāja kontā;
 • Pakalpojumi, kuru rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu sistēmas lietotāja konta;
 • Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājumu veikšana; maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci; kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana;
 • Iepriekšējā punktā minētais, tikai ar kredīta limita piemērošanu;
 • Maksājumu instrumentu izlaišana (piemēram, kontu papildināšanas kartes);
 • Bezkonta naudas pārvedumi;
 • Maksājumu veikšana izmantojot distances saziņas līdzekli (piemēram, Privātais Interneta kabinets, Mobilais kabinets).
Maksajumu iestādes pamatuzdevums.

Maksajumu iestādes funkcija ir finanšu starpniecība klientu maksājumu izpildīšanā. Maksājumu iestāde ir naudas līdzekļu kustības kanāls, kas nepieder pašai maksājumu iestādei.

Maksājumu iestāde, piemēram, var organizēt komunālo maksājumu vākšanu un tālāko līdzekļu sadalījumu starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu pieņemšanu trešo personu labā (piemēram, priekš interneta tirgotājiem vai mobilo sakaru operatoriem). Tāpat, par saviem līdzekļiem, var sniegt ātro pārskaitījumu pakalpojumus starp dažādu reģionu dažādām finanšu iestādēm.

Maksājumu iestādes pakalpojumam ir laika ierobežojums (ne ilgāk par 5 darba dienām). Vienmēr ir zināms maksājuma avots un mērķis. Maksājumu pakalpojums nedrīkst dalīt maksājuma summu (izņemot komisijas maksu starpniekiem), lai tiktu izpildīts vairākiem mērķiem. Maksājumu iestāde ir atbildīga maksājuma nosūtītāja priekšā par maksājumu pakalpojuma sniegšanu.

Ir iespējami dažādi maksājumu iestādes darbības modeļi. Lēmumu par to, kā tieši realizēt vienu vai otru modeli, vai tam atbilst maksājumu iestāde vai varbūt ir nepieciešams iegūt elektroniskās naudas emitenta statusu, var pieņemt apspriežoties ar mūsu speciālistiem.

Maksājumu iestādes darbību, finanšu stāvokli un citus rādītājus kontrolē valsts uzraudzības institūcija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

Maksājumu iestādei piemērojamās prasības un ierobežojumi

Maksājumu iestādei ir jāievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības.

Maksājumu iestādes darbības uzsākšanai pietiek ar tās reģistrāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Reģistrācija paredz noteiktu ierobežojumu ievērošanu. Licence šajā gadījumā nav nepieciešama. Zemāk nodaļā “Prasības un ierobežojumi” ir norādīti ierobežojumi, kurus ir nepieciešams ievērot lai nebūtu jāsaņem licence.

Piezvaniet vai uzrakstiet mums - apspriedīsim jūsu idejas un jautājumus
phone
286-79-000
email
Elektroniskās naudas iestāde

Eiropas Parlaments un Padome 2009.gada 16.septembrī pieņēma direktīvu ar numuru 2009/110/EK, kas tika adaptēta tai skaitā arī Latvijā. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums definēja jaunu finanšu tirgus dalībnieku - elektroniskās naudas iestāde.

Elektroniskās naudas iestāde savu darbību veic, izmantojot elektronisko naudu, kuru emitē pats apmaiņā pret no klientiem saņemto naudu. Saņemot elektronisko naudu apmaiņā pret savu reālo naudu, klienti var veikt maksājumus citiem emitenta klientiem, kuri ir gatavi pieņemt par savām precēm un pakalpojumiem šī emitenta elektronisko naudu.

Izlaižot elektronisko naudu, emitents uzņemas saistības jebkurā brīdī atpirkt elektronisko naudu no jebkura šīs elektroniskās naudas turētāja.

Ir noteiktas divas elektroniskās naudas esamības formas uz fiziskiem nesējiem – smart kartes un virtuāli maksājumu sistēmas serverī.

Mūsu speciālisti paskaidros, vai jūs interesējošā darbības shēma ir Elektroniskās naudas iestāde.

Elektroniskās naudas iestādei piemērojamās prasības un ierobežojumi

Elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanai pietiek ar tā reģistrāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Reģistrācija paredz noteiktu ierobežojumu ievērošanu. Licence šajā gadījumā nav nepieciešama. Sīkāk – sadaļā "Prasības un ierobežojumi"

Piezvaniet vai uzrakstiet mums - apspriedīsim jūsu idejas un jautājumus

phone
286-79-000
email
Prasības un ierobežojumi

Ja maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde ievēro noteiktus ierobežojumus, tad darbības uzsākšanai pietiek ar reģistrāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Licence šajā gadījumā nav nepieciešama.

Starpība starp iestādes veidiem un ierobežojumi

Tabulā parādīta starpība starp maksājumu iestādi (MI) un Elektroniskās naudas iestādi (ENI) un ierobežojumi, kuru ievērošana ļauj veikt darbību bez licences.

ParametrsMaksājumu iestādeElektroniskās naudas iestāde
Minimālais statūtu kapitāls uzņēmuma reģistrācijas brīdī 2800 euro 2800 euro
Ierobežojumi (vienkāršoti) Izejošo maksājumu apjoms nepārsniedz 500 000 vai 3 000 000 (bezkonta pārvedumiem) euro mēnesī. Emitētās EN apjoms jebkurā brīdī nepārsniedz 2 000 000 euro.
Minimālais darbinieku skaits 2 cilvēki 2 cilvēki
Darbības veids Tikai maksājumu pakalpojumi. Elektroniskās naudas emisija;
Maksājumu pakalpojumi.
Prasības pret pašu kapitālu Nav prasību Nav prasību
Atskaites Valsts ieņēmumu dienests – katru mēnesi;
Finanšu un kapitāla tirgus komisija – reizi ceturksnī;
Latvijas Banka – reizi pusgadā, vai par darījumiem, kas pārsniedz 10000 euro.
Valsts ieņēmumu dienests – katru mēnesi;
Finanšu un kapitāla tirgus komisija – reizi ceturksnī;
Latvijas Banka – reizi pusgadā, vai par darījumiem, kas pārsniedz 10000 euro.

Tabulā sniegtie dati par statūtu kapitālu un darbinieku minimālo skaitu ir formāls minimums. Reāli rekomendējams statūtu kapitāls ir ne mazāks kā 50-100 tūkstoši euro, jo pieņemot lēmumu uzraugošā institūcija pievērsīs uzmanību tam, vai kompānijas finanšu stāvoklis atbilst plānotās darbības apjomam.

Bez tam, jauna uzņēmuma palaišanas plānu bezmaz nav iespējams īstenot bez rekomendējamās summas ieguldījuma.

Darbinieku skaitam ir jābūt tādam, lai uzraugošai institūcijas rastas pārliecība, ka uzņēmums spēs īstenot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu, un ka risks uzņēmumam tikt iesaistītam prettiesiskās darbībās ir zems.

Jauna uzņēmuma rekomendējamai minimālai personāla bāzes struktūrai ir jābūt 8-10 cilvēkiem.

 

Piezvaniet vai uzrakstiet mums - apspriedīsim jūsu idejas un jautājumus

phone
286-79-000
email
Reģistrācija un pārvalde

Kompānija Smartex Media piedāvā maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu dibināšanas pilnu ciklu, to reģistrāciju uzraugošajā institūcijā, kā arī šo uzņēmumu tālāko ārējo pārvaldīšanu.

Smartex Media pakalpojumi ietver divus paralēlus ciklus – reģistrācijas ciklu un administratīvo ciklu. Administratīvais cikls ir opcija.

Reģistrācijas ciklā ir iekļautas sekojošas Smartex Media darbības:
 • Dokumentu sagatavošana juridiskās personas - sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijai;
 • Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes strukturālās dokumentācijas sagatavošana;
 • Reģistrācijas procedūras veikšana Finansu un kapitāla tirgus komisijā, komunikācija ar Komisiju reģistrācijas procesā.
Administratīvajā ciklā ir iekļautas Smartex Media darbības
 • Ofisa telpu meklēšana, savstarpēju attiecību noformēšana ar iznomātāju;
 • Ofisa telpu iekārtošana, darba vietu nodrošinājums;
 • Nepieciešamās kvalifikācijas pašu štata darbinieku pieņemšana darbā;
 • Atbildīgo darbinieku apmācība noteicošo likumu prasību izpratnei;
 • Sistēmas ieviešana darbinieku uzdevumu nostādnes un izpildīšanas kontroles realizēšanai;
 • Ofisa telpu informatīvi-tehniskās infrastruktūras izveidošana;
 • Uzņēmuma fiziskās un informatīvās drošības organizēšana;
 • Uzņēmuma maksājumu sistēmas uzstādīšana un iestatīšana;
 • Trešo maksājumu sistēmu pieslēgšana pie uzņēmuma maksājumu sistēmas;
 • Maksājumu sistēmas reģistrācija Valsts datu inspekcijā;
 • Pašu personāla apmācība darbam ar maksājumu sistēmu;
 • Iekšējās kontroles dienesta darba vadīšana.

Visas nepieciešamās darbības administratīvā cikla uzdevumu izpildīšanai veic Smartex Media darbinieki. Dažu darbu veikšanai ir nepieciešamas pilnvaras lai pārstāvētu uzņēmumu. Šim nolūkam jaunajā uzņēmumā tiek ieviests prokūrista amats, kurš saskaņā ar uzņēmuma īpašnieku pilnvarojumu pārstāv tos valsts un citās institūcijās.

Īpatnība ir tāda, ka prokūristam un citiem uzņēmumā strādājošiem uz sadarbības līguma pamata ar mūsu uzņēmumu speciālistiem nav darba attiecību ar jauno uzņēmumu. Šī īpatnība ir Outstaffing princips, kas dod būtiskas priekšrocības jaunajam biznesam. Kā šo principu realizē Smartex Media un kādas priekšrocības tas dod Jums, lūdzu skatīt nodaļā “ Outstaffing un outsourcing”.

Piezvaniet vai uzrakstiet mums - apspriedīsim jūsu idejas un jautājumus

phone
286-79-000
email
Outstaffing un outsourcing

Smartex Media uzņemas pamatslodzi finanšu iestādes iekšējā darba organizēšanā, atbrīvojot pasūtītāja resursus partneru savstarpējo attiecību ārējās struktūras veidošanai un biznesa idejas realizēšanai.

No likumdošanas viedokļa, outstaffing princips tiek realizēts tā, lai pasūtītājam nebūtu darba attiecību ar darbinieku, jo darbinieks ir saistīts ar darba attiecībām ar outstaffing pakalpojumu sniedzēju, oficiāli ir pakalpojumu sniedzēja darbinieks un pilda savas funkcijas pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu ietvaros.

Outstaffing galvenās priekšrocības
 • Ofisa telpu meklēšana, savstarpēju attiecību noformēšana ar iznomātāju;
 • Sākotnējo investīciju samazināšana;
 • Tūlītēja komplektācija ar kvalificētiem darbiniekiem;
 • Uzņēmuma ieviešanas darba režīmā termiņu samazināšana;
 • Vajadzīgā speciālista izmantošana tad, kad tas ir nepieciešams;
 • Dokumentu apgrozības samazināšana;
 • Slodzes uz grāmatvedību samazināšana;
 • Personāla vadības izdevumu samazināšana;
 • Personāla administrēšanas vienkāršošana;
 • Darba likumdošanas pārkāpumu risku izslēgšana;
 • Budžeta posteņu pārdalīšana (no darba algas uz pakalpojumiem);
Smartex Media un finanšu kompānijas sadarbības struktūra.

Uzsākot maksājumu vai elektroniskās naudas iestādes izveidošanu kopā ar Smartex Media, jūs visīsākajā laikā saņemsiet funkcionējošu uzņēmumu, un praktiski uzreiz visas pūles var novirzīt tam, lai sagatavotos maksājumu vai elektroniskās naudas iestādes statusa saņemšanai.

Šāda pieeja ļauj jums praktiski uzreiz koncentrēties uz sadarbības attīstību ar saviem partneriem, klientiem un apkalpojošām bankām.

 


Smartex Media piedāvā:
 • Iespēju izmantot Smartex Media telpas līdz brīdim, kad ir noformēts nomas līgums par jaunām telpām;
 • Iespēju izvērst uzņēmuma maksājumu sistēmu Smartex Media serveru virtuālajā vidē;
 • Iespēju izmantot Smartex Media speciālistus tekošo uzdevumu risināšanai;
 • Juridisko atbalstu;
 • Grāmatvedības uzskaiti;
 • Komunikāciju ar valsts institūcijām nodrošināšanu;
 • Fizisko un informācijas aizsardzību Smartex Media telpās.

Smartex Media resursu izmantošana ļauj maksājumu vai elektroniskās naudas iestādei koncentrēties uz šādu uzdevumu risināšanas:

Kopīgi ar Smartex Media:
 • Strukturālās dokumentācijas sagatavošana – politikas, procedūras, dienesta pienākumi;
 • Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas emitenta statusa iegūšana;
 • Uzņēmuma pašu darbinieku štata komplektēšana;
 • Maksājumu sistēmas Paymart Suite uzstādīšana un iestatīšana uz saviem serveriem;
Patstāvīgi:
 • Biznesa modeļa izstrādāšana;
 • Darbs ar potenciāliem partneriem un klientiem;
 • Attiecību sakārtošana ar bankām un citām maksājumu sistēmām.

Tomēr, arī šos uzdevumus var risināt kopīgi ar kompāniju Smartex Media – skatīt nodaļu “Sadarbības spektrs”

 

Piezvaniet vai uzrakstiet mums - apspriedīsim jūsu idejas un jautājumus

phone
286-79-000
email
Investīcijas finanšu kompānijā

Jūsu izdevumi, dibinot maksājumu elektroniskās naudas iestādi, ir investīcijas augsti tehnoloģiska produkta radīšanā.

Neatkarīgi no iepriekš nodomātā biznesa modeļa, finanšu kompānija kā tāda jau ir produkts ar pieprasījumu. Interese par šāda veida produktiem ir specifiska, un pamatā interesi rada jau gatavas kompānijas ar attiecīgu statusu – reģistrēta vai licencēta finanšu iestāde, ar izveidotu personāla, tehnikas, juridiskā nodrošinājuma infrastruktūru, ar izveidotiem iekšējiem procesiem, kā arī nodibinātām ārējām attiecībām ar bankām un klientiem. Gatavā produkta vērtība var pārsniegt veiktos ieguldījumus pat vairākas reizes.

Piezvaniet vai uzrakstiet mums - apspriedīsim jūsu idejas un jautājumus

phone
286-79-000
email
Sadarbības spektrs

Kompānijai Smartex Media savu darbinieku personā ir senas, ar augstu reputāciju attiecības daudzās organizācijās, bankās, IT kompānijās, starptautiskās maksājumu sistēmās, auditoru firmās, kas dod iespēju piedāvāt mūsu klientiem papildu pakalpojumu spektru.

Maksājumu pakalpojumu sfērā
 • Norēķinu kontu atvēršana Latvijas un ES bankās;
 • Partneru meklēšana Latvijā un ES;
 • Uzņēmuma sagatavošana PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) audita iziešanai līmenim LEVEL I;
 • Atbalsts Tirgotāja konta atvēršanai, lai saņemtu maksājumus ar maksājumu kartēm MasterCard un VISA;
 • Atbalsts uzņēmuma reģistrācijai kā MSP un IPSP bankā, kas apkalpo uzņēmumu;
 • Pieteikuma sagatavošana Principal Membership MasterCard un/vai VISA saņemšanai.

Piezvaniet vai uzrakstiet mums - apspriedīsim jūsu idejas un jautājumus

phone
286-79-000
email